Ho Chi Minh, Viet Nam
info@icobaselist.com

Điều khoản dịch vụ

Chúng tôi không cung cấp các đề xuất hoặc quan điểm cá nhân hóa về việc liệu một dự án hay phương thức đầu tư có phù hợp với nhu cầu tài chính của một cá nhân cụ thể hay không. Đầu tư vào tiền tệ số cryptocurrency (tiền thuât toán, tiền điện tử, tiền ảo) hay các dự án chào bán tiền số gây quỹ ban đầu ICOs có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản về miễn trừ trách nhiệm và các khuyến cáo cần thiết của chúng tôi trước khi thực hiện bất kỳ bước đầu tư nào.

IBL giữ quyền miễn trừ và quyền mặc nhiên thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ nội dung dưới đây khi tham gia sử dụng nội dung của trang web chúng tôi.

1.0 IBL không tư vấn đầu tư

ICOBaseList.com không cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hoặc môi giới trong lãnh vực gây quỹ phát hành ICOs. Không có nội dung nào trên trang web cấu thành – hoặc được hiểu là cấu thành – một khuyến nghị để tham gia vào bất kỳ giao dịch hoặc đầu tư dựa án ICOs nào.

2.0 Rủi ro

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nội dung của ICOBaseList.com là thông tin và bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và bị ràng buộc bởi Tuyên bố từ chối trách nhiệm và tất cả các bảo đảm được đăng trên trang web này.

Bạn thừa nhận những rủi ro sau liên quan đến tiền ảo mà ICOBaseList.com không chịu trách nhiệm:

3.0 Nội dung của bên thứ ba

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn sẽ xem nội dung do bên thứ ba cung cấp, bao gồm các bài viết, bài đánh giá, nhận xét, thông tin chi tiết, phân tích và liên kết tới các trang web của các bên đó, bao gồm nhưng không giới hạn ở các blog, diễn đàn, cộng đồng và mạng xã hội. Chúng tôi không kiểm soát hoặc phê duyệt bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào và không chịu trách nhiệm về nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu có thể gây hiểu lầm, không đầy đủ, hiểu sai, gây khó chịu cho người dùng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do nội dung của bên thứ ba đăng ở trên ICOBaseList.com, và bạn hiểu rằng việc xem và sử dụng nội dung của bên thứ ba và tương tác của bạn với bên thứ ba liên kết với trang web của chúng tôi thuộc nguy cơ của riêng bản thân bạn.

4.0 Phản hồi

Chúng tôi sẽ sở hữu các quyền độc quyền, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, cho bất kỳ phản hồi, đề xuất, ý tưởng hoặc thông tin hoặc tài liệu nào khác liên quan đến ICOBaseList.com mà bạn cung cấp. Mọi phản hồi bạn gửi không bảo mật và sẽ trở thành tài sản duy nhất của ICOBaseList.com.

Chúng tôi sẽ được hưởng quyền sử dụng không giới hạn và phổ biến các phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, thương mại hay cách khác, mà không có sự thừa nhận hoặc bồi thường cho bạn. Bạn từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có thể có đối với phản hồi (bao gồm bất kỳ quyền tác giả hoặc quyền đạo đức nào).

Không gửi phản hồi cho chúng tôi nếu bạn muốn được thanh toán hoặc muốn tiếp tục sở hữu hoặc yêu cầu quyền đối với bất kỳ ý tưởng nào bạn gửi cho chúng tôi. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ bài đăng nào bạn thực hiện trên trang web của chúng tôi nếu, theo ý kiến ​​của chúng tôi, bài đăng của bạn không tuân thủ các tiêu chuẩn nội dung được nêu trong phần này.

5.0 Quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác

Trừ khi được chúng tôi chỉ định, mọi quyền tác giả và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong tất cả nội dung và các tài liệu khác có trên trang web của chúng tôi hoặc được cung cấp liên quan đến dịch vụ của chúng tôi, bao gồm, không giới hạn, logo ICOBaseList.com và tất cả thiết kế, văn bản, đồ họa, hình ảnh , thông tin, dữ liệu, phần mềm, tệp âm thanh, các tệp khác và lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Tài liệu ICOBaseList.com”) là tài sản độc quyền của ICOBaseList.com hoặc người cấp phép hoặc nhà cung cấp của chúng tôi và được bảo vệ bởi tất cả luật bản quyền hiện hành và các luật quyền sở hữu trí tuệ khác.

Chúng tôi sẽ cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền và không được cấp phép lại để truy cập và sử dụng Tài liệu ICOBaseList.com cho mục đích sử dụng kinh doanh cá nhân hoặc nội bộ của bạn. Giấy phép đó tuân theo các điều khoản và điều kiện này và không cho phép (a) bất kỳ việc bán lại Tài liệu ICOBaseList.com nào; (b) phân phối, hiệu suất công khai hoặc hiển thị công khai bất kỳ Tài liệu ICOBaseList.com nào; (c) sửa đổi hoặc nói cách khác về việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào của ICOBaseList.com, hoặc bất kỳ phần nào của chúng; hoặc (d) bất kỳ việc sử dụng Tài liệu ICOBaseList.com nào khác ngoài mục đích dự định của chúng.

6.0 Thương hiệu

Tên sản phẩm và tên công ty hoặc biểu trưng được đề cập trên trang web của chúng tôi là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Tham chiếu đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc thông tin nào khác, theo tên, nhãn hiệu, nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc cách khác không cấu thành hoặc ngụ ý chứng thực, tài trợ hoặc đề xuất của chúng tôi.

7.0 Khác

Sửa đổi. ICOBaseList.com có ​​quyền cập nhật các điều khoản và điều kiện sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo ngoài việc đặt các điều khoản và điều kiện hiện hành trên trang web. Phiên bản mới nhất của các điều khoản và điều kiện sẽ luôn được tìm thấy tại ICOBaseList.com. Người dùng được khuyến khích kiểm tra các điều khoản và điều kiện mỗi khi họ sử dụng trang web.

Miễn trừ. ICOBaseList.com không sở hữu bất kỳ chương trình nào được liệt kê đăng tải trên trang website. Tất cả các thông tin chúng tôi cung cấp ở đây là để cho người dùng tham khảo và sử dụng riêng nhưng không phải là sự bảo đảm đầu tư cũng như không có nghĩa là tư vấn khuyến khích người dùng đầu tư.

Bất khả kháng. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ, thất bại trong hoạt động hoặc gián đoạn dịch vụ dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp từ bất kỳ nguyên nhân hoặc điều kiện nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ sự chậm trễ hay thất bại nào do bất kỳ hành động nào của Thiên tai, hoặc các cơ quan quân sự, hành động khủng bố, xáo trộn dân sự, chiến tranh, đình công hoặc tranh chấp lao động khác, hỏa hoạn, gián đoạn dịch vụ viễn thông hoặc Internet hoặc dịch vụ nhà cung cấp mạng, lỗi thiết bị và / hoặc phần mềm, thảm họa khác hoặc bất kỳ sự cố nào khác kiểm soát hợp lý và sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và khả năng thi hành của bất kỳ điều khoản nào còn lại.

IBL Team (Apr-2018)